اداره کل استان فارس سازمان تامین اجتماعی

تائیدیه ثبت تقاضانامه بیمه کارگران ساختمانی

سهمیه شش ماه اول 1392

http://www.efarstamin.ir