اطلاعیه

باسمه تعالی

متقاضیان محترم بیمه کارگران ساختمانی: با توجه به تغییر روند تخصیص سهمیه بیمه کارگران ساختمانی جهت پیگیری نوبت خود به صنف کارگران ساختمانی در شهرستان خود مراجعه نمایید.




این سامانه صرفا جهت خدمات رسانی الکترونیک به بیمه شدگان و کارفرمایان سطح استان فارس تعریف شده است و از ارائه هرگونه خدمت به سایر افراد دیگر استانها معذور است.

اداره کل استان فارس سازمان تامین اجتماعی

تائیدیه ثبت تقاضانامه بیمه کارگران ساختمانی

سهمیه شش ماه اول 1392

http://www.efarstamin.ir